Reklamačné podmienky

Podľa zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa je reklamáciou uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku alebo služby a vybavením reklamácie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie výrobku alebo obalu výrobku, je kupujúci povinný vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Výhradu k tovaru uvedie kupujúci buď na preberací list, alebo vyhotoví s prepravcom škodový zápis. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom dodaný nový bezvadný výrobok alebo mu bude poskytnutá primeraná zľava, ak s tým bude kupujúci súhlasiť.
Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane slovenského/českého návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.

Zákazník je povinný pri prevzatí výrobku (osobnom aj neosobnom) skontrolovať kompletnosť balenia. Pri doručení kuriérom musí kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o nekompletnosti balenia.
Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

Ak existuje podnikateľ určený k oprave (autorizované servisné stredisko), uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného k prevedeniu záručnej opravy. V prípade, že nie je možné zaistiť opravu týmto spôsobom, zaistí opravu predávajúci.

Kupujúci je povinný pri prevzatí dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených závadách. Oznámenie o zistených závadách musí kupujúci urobiť u predávajúceho písomne V písomnom oznámení musí kupujúci uviesť zistené závady, t.j. musí uviesť o aké závady sa jedná a ako sa prejavujú. Podrobnejšie informácie sú uvedené v časti postup reklamácie tovaru.

Podľa § 18 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch najmä ak si situácia vyžaduje zložitejšie zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Predávajúci je oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar, plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov.

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. O výsledku reklamácie bude kupujúci prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky informovaný po ukončení reklamačného konania a zároveň mu bude doručený spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu reklamačný protokol. Jednotlivé servisné strediská si môžu dohodnúť so zákazníkom vlastný postup a spôsob poskytnutia informácie o vybavení reklamácie.

Záručná doba je stanovená v dodacom a záručnom liste, ktorý je doručený s daňovým dokladom spolu s výrobkom. Doba na vybavenie reklamácie začína plynúť dňom prevzatia tovaru predávajúcim, resp. dňom prevzatia servisným strediskom. Oprava v záručnej dobe je bezplatná.

AKO REKLAMOVAŤ?

Tovar doručený na reklamáciu obsahujúci prístupové heslá do systému môže byť vrátený bez opravy nakoľko nie je možná reinštalácia systému zariadenia a odstránenie systémovej poruchy. Zákazník je povinný dané heslá uviesť pri podaní reklamácie, alebo ich odstrániť pred doručením na reklamáciu. Pokiaľ bude zistené blokovanie prístupu po prevzatí reklamácie predávajúcim, alebo servisným strediskom, bude ako začiatok reklamačné konania braný dátum od dodania prístupových kódov zákazníkom.

Pokiaľ prevzaté zariadenie odovzdal zákazník bez pôvodného obalu alebo náhradného balenia, predávajúci nepreberá zodpovednosť za prípadne poškodenie zariadenia počas prepravy do servisného strediska.

V prípade reklamácie nás kontaktujte na emailovej adrese reklamacie@astraelektronik.sk  alebo vyplňte reklamačný formulár.

TIP! Pozrite si postup reklamácie tovaru alebo zoznam servisnych stredisk

ZÁRUČNÁ DOBA

Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. Záručná doba je 24 mesiacov pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Zo záruky sú vyňaté vady spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym napájacím napätím.

Záručná doba je 12 mesiacov pre osoby, ktoré zakúpený tovar budú používať na podnikateľské účely, a teda takto vymedzená záručná doba sa neriadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ale zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a stanovuje ju aj konkrétny dovozca či výrobca!

Servisné strediská pre uplatnenie záručných a pozáručných opráv sú uvedené v časti Servisné strediská alebo sú uvedené v záručnom liste.

Pred uplatnením záručnej, resp. pozáručnej reklamácie nás vopred kontaktujte na e-mailovej adrese reklamacie@astraelektronik , kde s Vami dohodneme ďalší postup.

NÁROKY Z VÁD TOVARU

Podľa § 622 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (spotrebiteľ):

Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre viacnásobné opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená. Ak je však v záručnom liste alebo na inom pre kupujúceho prístupnom mieste (napr. na internetovej stránke predávajúceho) uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy. Podnikateľ určený na opravu je povinný opravu vykonať v lehote dohodnutej pri predaji veci medzi predávajúcim a kupujúcim.

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

Nároky z vád tovaru (kupujúci, ktorý nákupil tovaru za účelom podnikania) sa riadia:
podľa § 436 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Zákazník je povinný oboznámiť sa so záručnými podmienkami, s návodom na obsluhu ešte pred prvým použitím výrobku a riadiť sa získanými informáciami.

Reklamovať možno len tovar (výrobok) zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Za vadu nemožno považovať kratšiu životnosť výrobku. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom sú takisto vyňaté zo záruky.

Ak zákazník pre preberaní tovaru zistí, že prevzatý tovar je v rozpore s kúpnou zmluvou, tak predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu uvedie vec do takého stavu, ktorý bude zodpovedať kúpnej zmluve. Predávajúci buď vymení tovar za tovar alebo daný tovar opraví, podľa požiadavky kupujúceho. Ak to nie je možné, predávajúci sa so zákazníkom dohodne na prípadnej zľave z ceny tovaru, alebo zákazník odstúpi od zmluvy. V prípade, že zákazník vedel o takom rozpore v kúpnej zmluve alebo ju sám úmyselne spôsobil, nie je možné uplatniť si vyššie spomenuté nápravy.

Pri zistení vady, môže zákazník požadovať od predávajúceho bezplatnú opravu alebo bezplatné náhradné dodanie tovaru. Ak ide o vadu, ktorá sa nedá odstrániť, vymení sa tovar za tovar. Rozsiahlosť zistenej vady určí autorizované servisné stredisko, ktoré ju písomne posúdi.

ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE NA:

 • zariadenia s porušenou plombou
 • softvér (vrátane predinštalačného softvéru), ktorého záruka je definovaná v softvérových licenčných podmienkach
 • zariadenia, ktoré kupujúci svojvoľne demontoval, či vymieňal ich komponenty
 • poruchy spôsobené neodborným zásahom, inštaláciou, opravou alebo modifikáciou kupujúcim
 • zariadenia, z ktorých bolo odstránené, zničené, zjavne zmenené, alebo odcudzené sériové číslo
 • poruchy spôsobené násilným zaobchádzaním
 • poruchy spôsobené nepoužívaním originálneho spotrebného materiálu pre dané zariadenia
 • poruchy spôsobené použitím iných dielov, materiálov, neurčených na použitie s výrobkom
 • poruchy spôsobené zanedbaním bežnej údržby
 • poruchy spôsobené prevádzkovaním výrobku mimo prevádzkových podmienok uvedených v návode na použitie
 • poruchy spôsobené používaním zariadenia iným spôsobom, než je odporúčaný alebo na aký bolo zariadenie určené a dimenzované, poruchy spôsobené nadmerným používaním a opotrebovaním
 • poruchy spôsobené prevádzkovaním výrobku v takom prostredí u kupujúceho, ktoré predstavuje bezpečnostné alebo zdravotné riziko
 • poruchy spôsobené používaním softvéru neurčeného na použitie s výrobkom
 • poruchy spôsobené škodlivým kódom (vírus, spyware...), ktorý kupujúci vedome či nevedome zaviedol do systému
 • poruchy spôsobené poškodením z vyššej moci, nehodou, požiarom, vodou, atmosférickým výbojom, prepätím v sieti, zemetrasením a pod.
 • poruchy spôsobené prepravou, nedodržaním skladovacích a prepravných podmienok zo strany kupujúceho
 • materiál spotrebného charakteru - tonery, pásky, náplne do tlačiarní, diskety, CD/DVD médiá a pod.
 • bežné opotrebenie vecí (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za chybu a nedá sa ani reklamovať
 • na kompatibilitu predávaných počítačových komponentov a produktov, mimo kombinácií garantovaných výrobcami daných komponentov a produktov

Pri zabezpečovaní pôvodnej funkčnosti zariadení platia nasledovné pravidlá:

 • úspešnosť opravy chybného zariadenia nezávisí nevyhnutne na výmene chybnej časti zariadenia
 • inštalácia novšej vezie softvéru akejkoľvek úrovne (BIOS, ovládačzariadenia, vylepšenie operačného systému tzv. service pack, alebo upgradeoperačného systému) nie sú činnosti, ktoré spadajú pod štandardné záručné podmienky

 

Prepravu tovaru zabezpečí

Gls
pošta
toptrans
nad 200 Eur do 25km preprava

aj vlastnou dopravou

 viac...

 

Nákup na splátky

možnosť nákupu

na splátky

u nás v predajni

 

home credit

quatro

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info